Algemene Voorwaarden
Algemene voorwaardenArtikel 1 Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing, zodra de opdrachtgever de bijstand vraagt van Alcwaerder Administratiekantoor gevestigd te Alkmaar aan de Edisonweg 5, nader te noemen de opdrachtnemer.
Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, voorzover hier niet schriftelijk van wordt afgeweken.
De opdrachtnemer voert werkzaamheden uit zoals in artikel 2 omschreven.
De opdrachtgever is de natuurlijke persoon of rechtspersoon die de hulp inroept van opdrachtnemer.
Onder opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtnemer en opdrachtgever te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer verricht dien te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te geschieden.

Artikel 2 Aanbiedingen en aanvaarding

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij opdrachtnemer zijn aanbiedingen aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.
2. De werkzaamheden van de opdrachtnemer betreffen ondermeer het voeren van een complete boekhouding of administratie, het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van belastingaangiften, het adviseren inzake vraagstukken van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en/of verrichtingen die, gelet op de rechtsverhouding en de opdracht, dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht schriftelijk heeft aanvaard. Het voormelde geldt eveneens voor wijzigingen in de opdracht.
In geval van een overeenkomst mondeling wordt aangegaan, wordt uitvoering van de overeenkomst opgeschort tot het moment waarop, hetzij de schriftelijke bevestiging van de opdracht door de opdrachtnemer wordt verzonden. In de situatie dat het belang van de opdrachtgever onmiddellijke uitvoering van de gehele of gedeeltelijke opdracht vereist, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door de opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering is overgegaan.

Artikel 3 Verplichtingen opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van opdrachtgever naar beste weten en kunnen te behartigen, één en ander voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht, mogelijk en wenselijk is.
2. De wijze waarop de opdracht en overige werkzaamheden worden verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.
3. Indien de opdracht er toe strekt dat een bepaald eindresultaat wordt beoogd, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde resultaat daadwerkelijk wordt bereikt.
4. De opdrachtnemer is verplicht om alle gegevens en bescheiden, die betrekking hebben op de opdracht vertrouwelijk te behandelen.

Artikel 4 Samenwerking met derden

1 De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van de opdracht andere, niet tot zijn onderneming behorende derden inschakelen, nadat de noodzaak daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.
2 De opdrachtnemer aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden wordt verricht.

Artikel 5 Tekortkomingen van de opdrachtnemer

1 De opdrachtnemer is tegenover de opdrachtgever slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van de toerekenbare tekortkoming van de opdrachtnemer of van personen in zijn dienst die bij de vervulling van de opdracht zijn begaan, indien en voorzover deze toerekenbare tekortkoming onder normale omstandigheden bij normale vakkennis en met inachtneming van de normale oplettendheid vermeden hadden kunnen worden.
2 De opdrachtnemer is gehouden de bovenmelde tekortkoming op zo kort mogelijke termijn om niet te herstellen, wanneer en voorzover met het herstellen geen hogere kosten zijn gemoeid dan in rekening zijn gebracht voor de betreffende werkzaamheden. Indien de kosten wel hoger uit vallen, dan is de opdrachtnemer slechts verplicht deze herstelwerkzaamheden uit te voeren, indien opdrachtgever zich voorafgaand schriftelijk bereid heeft verklaard deze extra kosten voor zijn rekening te nemen.
3 Iedere aansprakelijkheid vervalt uiterlijk vijf jaar nadat de fiscale aangiftes van het desbetreffende boekjaar zijn ingediend.
4 Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer vervalt indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld hierbij aanwezig te zijn, voorts in het geval de opdrachtgever de opdrachtnemer niet in de gelegenheid heeft gesteld de toerekenbare tekortkoming te herstellen en in het geval de herstelwerkzaamheden zijn uitgevoerd zonder opdrachtnemer hierbij te betrekken.
5 De opdrachtgever dient bovenmelde tekortkoming binnen één maand schriftelijk aan opdrachtnemer te melden nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gekomen, dan wel redelijkerwijs had moeten zijn, bij gebreke waarvan iedere aansprakelijkheid door opdrachtnemer wordt uitgesloten.
6 Aansprakelijkheid van opdrachtnemer gaat niet verder dan het recht op de uitkering van de door opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 6 Beëindiging/ontbinding/opschorting opdracht

1. Beide partijen kunnen te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
2. Bij beëindiging van de opdracht wordt tussen het tijdstip van de mededeling van deze beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een zodanige periode in achtgenomen, dat opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden in een zodanige staat kan brengen, dat de overdracht ervan aan opdrachtgever of een door hem aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van dit artikel onder lid 3 bepaalde.
3. Indien de positie van de opdrachtgever daartoe aanleiding geeft, is de opdrachtnemer te allen tijde bevoegd om:
a. Vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van de opdrachtgever te vragen alvorens de opdrachtnemer met zijn werkzaamheden aanvang;.
b. zijn diensten op te schorten;
c. de overeenkomst geheel of voor zover niet uigevoerd gedeeltelijk ontbonden te achten door verzending aan de opdrachtgever van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever, zonder dat rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot schadevergoeding.
d. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten omschreven in dit artikel, dan is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel ontstane schade, zowel direct als indirect.

Artikel 7 Aanlevering, levertijd en levering

1. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtnemer en opdrachtgever geschiedt de aanlevering van de boeken, bescheiden en/of andere gegevens door of namens opdrachtgever aan opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op een door opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en aantal.
2. opdrachtnemer en opdrachtgever komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer bevoegd is de afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen de daarover verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtnemer heeft voldaan, dan wel daarvoor een genoegzaam geachte zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8 Declaratie

1. indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.
2. De opdrachtnemer doet op verzoek van opdrachtgever te voren opgaaf van de geschatte kosten voor de door of hem of zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij ten behoeve van een bepaalde opdracht, hetzij per kalenderjaar, hetzij per boekjaar.
3. Tenzij anders is overeengekomen moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn dat de opdrachtgever voldoende inzicht heeft in de samenstelling van de componenten die tezamen het gedeclareerde bedrag vormen.

Artikel 9 Reclamering

1. Reclames dienen schriftelijk binnen 15 dagen na iedere levering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten behelzen een gemotiveerde omschrijving van de grieven of geconstateerde gebreken.
2. opdrachtnemer deelt binnen 15 dagen na ontvangst van de reclame aan opdrachtgever mede of en op welke wijze aan de reclame wordt tegemoet gekomen.
3. Reclames van opdrachtgever schorten zijn verplichting tot betaling van de openstaande declaraties nimmer op.
4. Reclames inzake de door opdrachtnemer verzonden declaraties dienen schriftelijk binnen 15 dagen na de op de declaratie vermelde datum van verzending te worden ingediend bij opdrachtnemer.

Artikel 10 Intellectuele eigendommen

Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot de van opdrachtnemer afkomstige of door hem ontworpen computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijze, onderzoeksmethoden, rapporten etc. worden en blijven zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, ongeacht het aandeel van opdrachtgever of door hem ingeschakelde derden. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitsluitend en nadrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.

Artikel 11 Betaling

1. Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na declaratiedatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist en de opdrachtgever gehouden tot vergoeding van 1% per maand over het verschuldigde bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, gedurende de duur van het verzuim.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van verschuldigde kosten en renten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die de opdrachtnemer moet maken tot verhaal van zijn vordering(en) op de opdrachtgever zijn geheel voor rekening van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van het uitstaande bedrag met een minimum van 250,--.

Artikel 12 Toepasselijk recht, geschillen

1. Op de overeenkomst en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen (daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd) die naar aanleiding van de overeenkomst tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.