Faktuur opmaken
Alle fakturen die u maakt dienen een opvolgend faktuurnummer te hebben.
Op de gemaakte faktuur vermeld u de datum, naam en adres van de ondernemer die de levering of de dienst verricht, de naam en adres van de ondernemer aan wie u de levering of dienst heeft verricht.
Het btw-identificatienummer van de ondernemer die de levering of de dienst heeft verricht.
Het btw-identificatienummer van de afnemer aan wie de levering of de dienst is verricht ingeval van een verlegging van de heffing of aan wie intracommunautair wordt geleverd met toepassing van het 0% tarief.
Een duidelijke omschrijving van de geleverde goederen of de verleende dienst.
De hoeveelheid (of omvang) en aard van de geleverde goederen of de verleende dienst.
Ingeval van een vrijstelling, een intracommunautaire levering waarop het 0% tarief van toepassing is, bij een verlegging van de heffing, bij de toepassing van de margeregeling een vermelding van de toepasselijkheid van deze regeling.
De gegevens die nodig zijn om te bepalen of een vervoermiddel een nieuw vervoermiddel is (bijvoorbeeld een kentekenbewijs).
De vergoeding met betrekking tot elk tarief of elke vrijstelling, de eenheidsprijs, de eventuele vooruitbetalingen en andere kortingen die nog niet in de eenheidsprijs zijn begrepen.
Het toegepaste tarief.
Het btw-bedrag uitgedrukt in euro's.
Als de belasting wordt voldaan door een fiscaal vertegenwoordiger; zijn naam en adres en btw-identificatienummer.

Fakturen die niet aan deze eisen voldoen, bent u verplicht te herstellen. Voor de omschrijving van de prestatie of de hoeveelheid van de goederen kunt u op de factuur eventueel verwijzen naar een schriftelijk contract of akte. Deze bescheiden vormen dan een onderdeel van de factuur. Ook elk ander document of bericht dat een wijziging aanbrengt in, en specifiek en ondubbelzinnig verwijst naar de oorspronkelijke factuur, geldt als een faktuur.

Ter zake van fakturen betreffende in Nederland verrichte prestaties en van fakturen die worden ontvangen door in Nederland gevestigde ondernemers kan, voorzover uit oogpunt van controle noodzakelijk, de inspecteur een vertaling in het Nederlands vragen.

Let op!

Als een Nederlandse ondernemer diensten verricht aan een afnemer in een andere lidstaat, alwaar die Nederlandse ondernemer niet over een btw-identificatienummer beschikt, kunnen bijzondere regels gelden.